วิสัยทัศน์และพันธกิจทุนซีพี

เกี่ยวกับทุนซีพี

ประกาศทุนการศึกษา ปี 2565 คลิก
ประกาศเลื่อนเวลารับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คลิก
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(เฉพาะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ขคณิตศาสตร์)
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวช. คลิก
สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ ระดับ ปวส. คลิก

สมัครทุนซีพี

ประเภททุน

สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี (รอดําเนินการ)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวช. (ปิดรับสมัคร)
สมัครทุน ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส. (ปิดรับสมัคร)
ติดต่อหน่วยงานทุน เครือเจริญโภคภัณฑ์ คลิก