สมัครทุนการศึกษา ทุนระดับปริญญาตรี

ชื่อทุน : ทุนระดับปริญญาตรี
มูลค่าทุนการศึกษา : ปี 2566 มูลค่าทุนปีละ 50,000 บาท (เป็นทุนต่อเนื่อง 3 ปี หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา)
กำหนดการรับสมัคร : 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566 กำหนดวันประกาศผล : สิงหาคม 2566
ช่องทางการตรวจสอบผลการสมัคร : ผ่าน web รับสมัคร เมนู “ตรวจสอบสถานะ”
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีสัญชาติไทยหรือผู้ที่เกิดในประเทศไทยและถือบัตรประจาตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  2. ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
  3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี)
  4. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  5. สาขาวิชาที่ขอรับทุนได้ของทุนอุดมศึกษา คลิก
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. (ไฟล์) ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcript
  2. (ไฟล์) รูปถ่ายในชุดนิสิต นักศึกษา ครึ่งตัว ขนาด 2 นิ้ว
  3. (ไฟล์) แบบฟอร์มหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
  4. (ไฟล์) สาเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง)