สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

กำหนดการรับสมัคร : 1 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 กำหนดวันประกาศผล : 30 มีนาคม 2566
ช่องทางการตรวจสอบผลการสมัคร : ผ่าน web รับสมัคร เมนู “ตรวจสอบสถานะ”
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม. 1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่ำ 3.50
  3. เลือกเรียนชั้น ม.4 ในสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. (ไฟล์) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ปพ.7)
  2. (ไฟล์) รายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มีการระบุคะแนน GPAX
  3. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4. (ไฟล์) ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว
  5. Email address ของ Gmail (กรณียังไม่เคยมี Gmail กรุณาสมัครก่อน)
  6. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองของผู้สมัคร