สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส

กำหนดการรับสมัคร : 1 มกราคม - 15 มีนาคม 2567 กำหนดวันประกาศผล : 30 สิงหาคม 2567
ช่องทางการตรวจสอบผลการสมัคร : ผ่าน web รับสมัคร เมนู “ตรวจสอบสถานะ”
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.1 หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่กำหนด คลิก
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม.4 – ม.6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีคะแนนคะแนนเฉลี่ยสะสม ทุกวิชาในชั้น ปวช.1 – ปวช.3 ไม่ต่ำกว่า
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. (ไฟล์) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ปพ.7)
  2. (ไฟล์) รายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มีการระบุคะแนน GPAX
  3. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4. (ไฟล์) ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว
  5. Email address ของ Gmail (กรณียังไม่เคยมี Gmail กรุณาสมัครก่อน)
  6. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองของผู้สมัคร