สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวส

กำหนดการรับสมัคร : 1 กรกฎาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 กำหนดวันประกาศผล : 30 มีนาคม 2566
ช่องทางการตรวจสอบผลการสมัคร : ผ่าน web รับสมัคร เมนู “ตรวจสอบสถานะ”
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  1. กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ม.4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่ำ 2.75 หรือ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาในชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 ไม่ต่ำกว่ำ 2.75
  3. เลือกเรียนชั้น ปวส.1 ในสาขาตามที่กำหนด คลิก
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
  1. (ไฟล์) หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ปพ.7)
  2. (ไฟล์) รายงานผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ที่มีการระบุคะแนน GPAX
  3. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4. (ไฟล์) ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว
  5. Email address ของ Gmail (กรณียังไม่เคยมี Gmail กรุณาสมัครก่อน)
  6. (ไฟล์) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองของผู้สมัคร