สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ระดับ ปวช

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้ความสำคัญยิ่งต่อการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

กรุณา คลิก เพื่อศึกษาเอกสารแจ้งข้อมูลการประมวลผลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และ คลิก เพื่อศึกษาหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) นี้ ก่อนทำการยืนยัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์