สมัครทุนการศึกษา ประเภททุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)

ขั้นตอนการสมัคร
 1. เตรียมไฟล์ ใบรายงานผลการเรียน หรือ Transcript (ที่แสดงเกรดเฉลี่ยรายภาคการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด) - ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB ......โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน......
  ตัวอย่างการ save ชื่อไฟล์ (ประเภทของเอกสาร_ชื่อ_ชื่อสกุล)
  • รายงานผลการเรียน_นางสาวซีพี_รักเรียน
  • หนังสือรับรองจากสถาบัน_นายทุนทรัพย์_การศึกษา
 2. เตรียมไฟล์ รูปถ่ายในชุดนักเรียน ครึ่งตัว - ในรูปแบบ PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB ......โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน......
 3. เตรียมไฟล์ "หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ปพ.7)" - โดยผู้สมัครสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ คลิก กรอกข้อมูล ติดรูป และลงนามเรียบร้อยแล้ว Scan File เป็น PDF หรือ JPEG ขนาดไม่เกิน 1 MB...โปรด Save ชื่อไฟล์เป็นชื่อ สกุล ภาษาไทยของท่าน
 4. มี E-mail Address ของ Gmail (เพื่อสะดวกในการประสานข้อมูลติดต่อ) - หากไม่มี Gmail ขอความกรุณาให้สมัคร เนื่องจากการกรอกใบสมัครนี้ มีความจำเป็นต้องใช้ Gmail ในการกรอกข้อมูล
  ** กรณีสมัคร Gmail ใหม่ แนะนำให้ผู้สมัครตั้งชื่ออีเมลล์เป็นชื่อจริง เพื่อสะดวกต่อการสื่อสารในอนาคต**
  ตัวอย่างการตั้งชื่อ email
 5. สำรองเวลาประมาณ 30 นาที สำหรับการกรอกใบสมัคร กรณี ระบบมีปัญหาในระหว่างการกรอกใบสมัคร ท่านจะต้องดำเนินการกรอกใหม่